Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Obchodné podmienky internetového obchodu www.umelyzivyplot.sk sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom, platnou legislatívou a obchodnými zvyklosťami. CENY Všetky cenu v našom internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH OBJEDNANIE TOVARU Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky, vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje svoju spôsobilosť k právnym úkonom. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na túto adresu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pri prvej objednávke bude zákazníkovi rovnako zaslané prihlasovanie meno a heslo pre prípadné ďalšie nákupy v e-shope, kontrolu objednávky a stavu jej vybavenia. Pokiaľ neodíde kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte. Objednávať tovar je možné tiež telefonicky resp. e-mailom. Zákazník musí behom objednania uviesť úplnú platnú adresu, ďalšie kontaktné údaje (e-mail, telefón), a zvoliť spôsob platby. Potvrdenie objednávky sa zákazník zaväzuje k odobratiu zvoleného tovaru a k uhradeniu príslušnej čiastky. STORNO OBJEDNÁVKY STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO Objednávku je možné stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je objednávka prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má predajca nárok na náhradu škody, predovšetkým preukazateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru. STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávky uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne. DODANIE TOVARU Tovar uvádzaný ako „skladom“ je štandardne expedovaný do 2 pracovných dní. Ostatný ponúkaný tovar je v prevažnej väčšine expedovaný v rozmedzí 5-14 dní po uhradení zálohovej faktúry na náš účet. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej doby môže zákazník stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom bez akýchkoľvek sankcií z našej strany. Pokiaľ nie je objednávka odoslaná do 14 pracovných dní je zákazník kontaktovaný a sú mu ponúknuté ďalšie možnosti postupu (storno a vrátenie peňazí, zmena objednávky, predlženie expedičnej lehoty). Pri platbe prevodom začína bežať expedičná lehota v okamžiku pripísania čiastky na náš účet. Predajca sa zaväzuje expedovať tovar v najkratšej možnej dobe. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Coseil s.r.o.. ZÁRUČNÉ PODMIENKY + REKLAMÁCIA ÚVODNÉ USTANOVENIA Záručné podmienky spoločnosti Conseil s.r.o. sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez závad, má kvalitu a vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, zodpovedá požiadavkam právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí veci v záručnej dobe. Pokiaľ tovar nie je vybavený záručným listom, pre riešenie prípadnej reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný akceptovať miesto záručného listu doklad o zakúpení tovaru (faktúra, doklad z RP), obsahujúci identifikáciu predávajúceho, IČ DPH, IČO, sídlo a informácie o zakúpenom tovaru s uvedením objednávkového čísla, popisu a dátumu predaja. Záručná doba sa zo zákona predlžuje o dobu, počas ktorej tovar bol v záručnej oprave. Predávajúci je oprávnený pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo záruky, pokiaľ kupujúci je v meškaní s úhradou kúpnej cena a ku dňu podania reklamácie kupujúcim eviduje u kupujúceho pohľadávku po dátume splatnosti. DĹŽKA ZÁRUČNEJ DOBY Všeobecná záruka je 24 mesiacov (2 roky) PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZÁRUKY Kupujúci má právo reklamovať tovar priamo v prevádzke dodávateľa. Čo nie je možné reklamovať – záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené : Nesprávnym použitím Mechanickým poškodením alebo opotrebením Živelnými pohromami Inými vonkajšími vplyvmi Pri neoprávnenej reklamácii je predávajúci oprávnený požadovať náhradu nákladov spojených s jej vybavením, najmä prepravných nákladov.

Ochrana osobných údajov Stlačením tlačítka „súhlas so spracovaním osobných údajov“ dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi súhlas k spracúvaniu osobných údajov a prehlasuje, že tento súhlas dal prevádzkovateľovi slobodne, určito, a jednoznačne. Dotknutá osoba stlačením tlačítka „súhlas so spracovaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bola oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť stlačením tlačítka potvrdzuje. Prevádzkovateľ: CONSEIL s.r.o., Ul. 1. mája 230/17, 900 21 Svätý Jur, IČO: 45681082, IČ DPH: SK2023106503 Dotknutá osoba/ vyplniť- povinné/ Titul, meno a priezvisko: Bydlisko: Telefon. Kontakt: Email: Č.účtu: Účel spracúvania osobných údajov: - Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu, - Vystavenie daňového dokladu – faktúry, - Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru, - Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, - Evidencia zákazníkov na administratívne účely, - Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií, - Evidencia pohľadávok a ich vymáhanie, - Marketingové aktivity, informácie o akciách, novinkách a zľavách, Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje (tel. č., email), údaje o objednávkach, bankové spojenie Doba poskytnutia súhlasu: 3 roky Forma zverejnenia: Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje. Dotknutá osoba stlačením tlačítka „súhlas so spracovaním osobných údajov“ týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, jednoznačný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba stlačením tlačítka „súhlas so spracovaním osobných údajov“ potvrdzuje, že prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov 1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, 2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu 3. Príjemcovia osobných údajov: kuriérske a doručovacie spoločnosti, účtovníčka, SOI, Súd, orgány činné v trestnom konaní. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44 zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na mail: info@asapsro.sk, telefonicky volajte na číslo: 0911122123 , alebo nás navštívte osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom. 4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Poučenie o právach dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0911 122 123, resp. na elektronickej adrese: info@asapsro.sk Právo na prístup k osobným údajom Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. Právo na opravu osobných údajov Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Právo namietať spracúvanie osobných údajov Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na týchto právnych základoch: 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. Právo na výmaz osobných údajov Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, c) budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom, d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom, f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, b) na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo e) na uplatnenie právneho nároku. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak a) namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti, b) spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo d) namietate spracúvanie osobných údajov; e) prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje. Právo na prenosnosť osobných údajov Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď a) na základe Vášho súhlasu, b) alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva. Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti. Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy. 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy. 3. Doba uchovávania osobných údajov – tri. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež: 1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely 3. Doba uchovávania osobných údajov – tri roky.